top of page
o_event.gif

กิจกรรม

โอซากาแลปเป็นแหล่งเผยแพร่ข้อมูล,ข่าวสารที่น่าสนใจและมีประโยชน์ในการท่องเที่ยวโอซากา,เกียวโต

และสถานที่อื่นๆสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ เช็นมาจากเกาหลี,จีน และไทย

o_traffic.png
o_best.gif

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ